آزمایش های قیرامولسیون

آزمایش های قیرامولسیون در این دسته نمایش داده میشود،ابزارهایی جهت تعیین درصد قیر،زمان پایداری،تعیین بارالکتریکی،توان پوشش دهی مصالح سنگی و…. در این دسته قرار میگیرند،آزمایش های تقطیر قیرامولسیون،ویسکوزیته سی بولت،بارذره ای ،تانک شستشو،آزمایش شناوری،مزورهای پایداری و لوله های ویسکوزیته کاپیلاری ازجمله تجهیزات این دسته میباشند.