آزمایش های استاندارد قیر

آزمایش های استانداردوپایه قیر ازدیرباز،برای کنترل کیفی قیر مورداستفاده قرار میگرفتند، و بیشتر تغییرات قیر،ازنظر فیزیکی مورد مورد توجه قرار میگرفته است،ازجمله درجه نفوذ که میزان نفوذ سوزن نفوذ،درقیرو یا نرمی که دمای شل شدن قیر را مشخص میکند و سایرآزمایش ها مانند خاصیت انگمی و یا اشتعال…