تجهیزات عملکردی قیر،چندسالی است که درایران موردتوجه قرارگرفته است،و بسیاری از تولیدکنندگان قیروبرخی مراکز تحقیقاتی و حتی خصوصی ،اقدام به تهیه این تجهیزات نموده اند.

ازآنجا که این تجهیزات ،اکثراآمریکایی میباشندو واردات این تجهیزات ازطریق کشورهای ثالث،و با قیمت چندبرابرانجام میشود،سالیانه مقادیرزیادی ارزازکشور،برای واردات این تجهیزات ،ازکشورخارج میشود.

ازطرف دیگر، به دلیل نبودراه ارتباطی مستقیم با شرکتهای سازنده،که اکثراآمریکایی میباشند،شرکتهای فروشنده اکثرادرارئه خدمات دچارمشکل میشوندو برای واردات یدکی هم باید مقادیرزیادی ارزپرداخت کرده و مدت زمان زیادی زا برای واردات قطعات صرف کنند.

مشکلات فوق الذکرونیاز به تجهیزات دقیق ، با کیفیت، ایمن و ارزان قیمت ، باعث شد که دربهمن ماه سال 1397،لوازم آزمایشگاهی بهسازان، طی قراردادی، اقدام به طراحی و تولیدتجهیزات قیرPG،برای یکی ازتولیدکنندگان قیرکشور نمودو تجهیزات درتیرماه 1398درمحل آزمایشگاه شرکت ،نصب و راه اندازی گردید.

دقت مثال زدنی و بالاترازاستاندارد،کیفیت مثال زدنی وخذمات پس ازفروش سریع و زمان تحویل کوتاه، ازمزایای خرید تجهیزات قیر PGازشرکت بهسازان میباشد.

جهت مشاوره درخصوص خرید تجهیزات تئلیدی بهسازان با ما تماس حاصل فرمایید.