آزمایش های عملکردی پی جی قیر PG

روشهای نوین ارزیابی قیر برمبنای عملکرد یا همان دستگاههای PGشامل دستگاههای پیرشدگی حین نولید(RTFOT) یا حین بهره برداری توسط پیرشدگی سریع(PAV)و آون گاززدا(VDO)ورئومترهای دینامیکی برشی(DSR)،رئومترخمشی(BBR) وویسکومترچرخشی RV،وکشش مستقیم DT از تجهیزات آزمایش عملکردی یا پی جی قیر میباشند