تجهیزات آزمایش قیر

تجهیزات آزمایش قیر،جهت ارزیابی کمی و کیفی قیرکاربرددارند،انواع دستگاههای آزمایش قیرهای خالص،مانند:درجه نفوذ،نقطه نرمی،نقطه اشتعال،داکتیلیتی،ویسکوزیته کینماتیک یا داینامیک ووزن مخصوص دراین دسته بندی قرارمیگیرند.
تجهیزات آزمایش قیرمحلول،ازجمله تقطیرقیرمحلول،نقطه اشتعال تگ وهیدرومترهاو…ازجمله سایرتجهیزات مورداستفاده هستند.
برای قیرهای امولسیون ازابزارهای متعددی،مانند تقطیرقیرامولسیون،باردهی ذرات قیرامولسیون،آزمایش شناوری،آزمایش پایداری،ویسکوزیته سی بولت .پوشش دهی قیرامولسیون،استفاده میشود.
روشهای نوین ارزیابی قیر برمبنای عملکرد یا همان دستگاههای PGشامل دستگاههای پیرشدگی حین نولید(RTFOT) یا حین بهره برداری توسط پیرشدگی سریع(PAV)و آون گاززدا(VDO)ورئومترهای دینامیکی برشی،رئومترخمشی یا همان DSR,BBRوویسکومترچرخشی RV،وکشش مستقیم DTاز تجهیزات آزمایش عملکردی یا پی جی قیر میباشند