اخبار و تازه ها دراین قسمت قرار میگیرند،ازجمله:

  • نمایشگاه ها ، همایشها
  • تجهیزات نوین
  • نکات فنی دستگاهها ، مزایا و معایب
  • نکات حقوقی و  پیشنهادات