چکش اشمیت بتنبهسازان

چکش اشمیت،ابزاری قابل اطمینان!؟

/
روشهای غیرمخرب اصولا قرارنیست جایگزین آزمایشهای مخرب و معمول گردند.این…
آزمایش نفوذ قیربهسازان

آزمایش درجه نفوذ قیر،کلیات،دلایل بروز خطا و نحوه رفع آن

/
آزمایش درجه نفوذ آزمایش درجه نفوذ یکی از آزمایشهای رایج جهت ط…
حمام یخچال داردرجه نفوذ

حساسیت قیر به تغییرات دما

/
قیر بعنوان ماده ای که در ساخت محصولات مختلف ازجمله مخلوط آسفالتی اس…