خاک و سنگدانه

شناخت خاک و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک، بعنوان ماده ای که تمام ساخت و سازهای انجام شده به دست انسان به نحوی به آن مرتبط است؛ ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.
انواع آزمایش های طبقه بندی وشناخت بافت خاک، ارزیابی مقاومتی، بحث ترکیبات شیمیایی و سایر مواردجزو این دسته قرار میگیرند.
ازتجهیزات مهم این دسته میتوان مجموعه دانه بندی شامل الکها و هیدرومتری،بررسی حدود آتربرگ،وزن مخصوص و دانسیته،نشست و تحکیم،نفوذپذیری و هدایت آب،مقاومت برشی خاک ، انواع آزمایش های برش مستقیم و تک محوری و سه محوری استاتیکی ودینامیکی دراین گروه طبقه بندی میگردد.