مجموعه آزمایش های آسفالت

آزمایش های آسفالت محدوده وسیعی ازتجهیزات را شامل میشود،ازجمله تجهیزات دانه بندی و طرح اختلاط، تجهیزات تعیین درصد قیرموجوددرمخلوط،وسایل ساخت نمونه و تراکم،اندازه گیری مقاومت و استحکام به روش مارشال،حمام آسفالت،تجهیزات حمل نمونه گرم،تجهیزات تعیین دانسیته و تجهیزات پیشرفته تعیین پارامترهایی نظیرخستگی،مدول برجهندگی ،زمان روانی و عدد روانیو مدول دینامیکی،شیارشدگی آسفالت.