تجهیزات سیمان و بتن

تجهیزات بتن و سیمان شامل تست های مخرب و غیر مخرب می باشد کهمیزان رطوبت سیمان ویا تراکم بتن را برسی میکنند و طیف وسیعی از تستها را شامل می شود