این تجهیزات، جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف قیر، حین تولید، کاربرد دارند.
مانند اندازه گیری ویسکوزیته آنلاین، اندازه گیری دما و فشارو…