آزمایش های قیر محلول

آزمایش های قیر محلول دراین دسته قرار میگیرند،مانند تقطیر قیر محلول،تعیین دانسیته،آزمایش نقطه اشتعال تگ و ….