چکش اشمیت،ابزاری قابل اطمینان!؟

ادامه مطلب

آزمایش درجه نفوذ قیر،کلیات،دلایل بروز خطا و نحوه رفع آن

آزمایش درجه نفوذ

آزمایش درجه نفوذ یکی از آزمایشهای رایج جهت طبقه بندی انواع قیر می باشد . این آزمایش بر مبنای نفوذ سوزن استاندارد در داخل نمونه قیر و در دمای معین و تحت وزن معین طراحی گردیده است

از آنجاکه پارامترهای  گوناگونی در بدست آمدن نتایج این آزمایش دخیل هستند ، عدم توجه به این پارامترها ممکن است، باعث بدست آمدن نتایج نادرست گردد .

شرایط وتجهیزات لازم

1-     استفاده از تجهیزات استاندارد شامل سوزن نفوذ قیر با وزن 2.5 گرم دستگاه با قابلیت اعمال وزن دینامیکی100 گرم هنگام نفوذ

2-     تامین شرایط دمایی استاندارد مثلا 25 درجه با بازه خطایی استاندارد (0.1درجه) توسط حمام یخچال دارو نیز حمام درمحل سوزن

ادامه مطلب

حمام یخچال داردرجه نفوذ

حساسیت قیر به تغییرات دما

قیر بعنوان ماده ای که در ساخت محصولات مختلف ازجمله مخلوط آسفالتی استفاده میشود ،دربرابر تغییرات دما بسیار حساس است.

اندک تغییر دردمای قیر میتواند به تغییرات عمده درخواص فیزیکی آن منجر شودازجمله تغییر درجه نفوذ،نرمی ، گرانروی یا مدول.

به همین منظور میبایست قبل از انجام آزمایش ودرحین آزمایش دمای نمونه قیرویا آسفالت با دقت حفظ وکنترل شود.

ادامه مطلب