مطالب توسط begcoir

چکش اشمیت،ابزاری قابل اطمینان!؟

روشهای غیرمخرب اصولا قرارنیست جایگزین آزمایشهای مخرب و معمول گردند.این روشها معمولا دیدکلی از سازه به اپراتور میدهد،یکی ازاین روشها چکش اشمیت میباشد. گرچه این دستگاه درایران بسیار موردانتقاد قرار میگیرد و معمولا جزو روشهای غیرمطمئن طبقه بندی میشود،لیکن هنوز دردنیا این روش جزو استانداردهای قابل قبول و پذیرش میباشد،حال مشکل کجاست؟ شخصا بدلیل اینکه […]

آزمایش درجه نفوذ قیر،کلیات،دلایل بروز خطا و نحوه رفع آن

آزمایش درجه نفوذ آزمایش درجه نفوذ یکی از آزمایشهای رایج جهت طبقه بندی انواع قیر می باشد . این آزمایش بر مبنای نفوذ سوزن استاندارد در داخل نمونه قیر و در دمای معین و تحت وزن معین طراحی گردیده است از آنجاکه پارامترهای  گوناگونی در بدست آمدن نتایج این آزمایش دخیل هستند ، عدم توجه […]

حساسیت قیر به تغییرات دما

قیر بعنوان ماده ای که در ساخت محصولات مختلف ازجمله مخلوط آسفالتی استفاده میشود ،دربرابر تغییرات دما بسیار حساس است. اندک تغییر دردمای قیر میتواند به تغییرات عمده درخواص فیزیکی آن منجر شودازجمله تغییر درجه نفوذ،نرمی ، گرانروی یا مدول. به همین منظور میبایست قبل از انجام آزمایش ودرحین آزمایش دمای نمونه قیرویا آسفالت با […]