تجهیزات غیرمخرب ،تجهیزاتی هستند که بدون آسیب رسانی عمده به سازه ،میتوانند برای ارزیابی بکارروند،هرچند که ممکن است درمواردی آسیب جزئی واردشود،تجهیزاتی مانند چکش اشمیت،اولتراسونیک بتن،دستگاه هاف سل

چکش اشمیت،ابزاری قابل اطمینان!؟

ادامه مطلب