نوشته‌ها

حمام یخچال داردرجه نفوذ

حساسیت قیر به تغییرات دما

قیر بعنوان ماده ای که در ساخت محصولات مختلف ازجمله مخلوط آسفالتی استفاده میشود ،دربرابر تغییرات دما بسیار حساس است.

اندک تغییر دردمای قیر میتواند به تغییرات عمده درخواص فیزیکی آن منجر شودازجمله تغییر درجه نفوذ،نرمی ، گرانروی یا مدول.

به همین منظور میبایست قبل از انجام آزمایش ودرحین آزمایش دمای نمونه قیرویا آسفالت با دقت حفظ وکنترل شود.

ادامه مطلب